Atmetantis išorinis lankstas 'SlideOn', d-35

fgv_03-1