Pagrindinės sąvokos

1.1. Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.darval.lt.
1.2. Pardavėjas – UAB „DARVAL”, buveinės adresas A. Vivulskio g. 18, 03115 Vilnius, juridinio asmens kodas 111580438, PVM mokėtojo kodas LT115804314.
1.3. Paskyra – Pirkėjo Elektroninės parduotuvės vartotojo paskyra, skirta apsipirkti Elektroninėje parduotuvėje.
1.4. Pirkėjas – bet kuris asmuo, kuris įsigyja prekių Elektroninėje parduotuvėje arba naudojasi kitomis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
1.5. Sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje.
1.6. Taisyklės – šios Elektroninės parduotuvės naudojimosi ir pirkimo-pardavimo taisyklės.
1.7. Užsakymas – Pirkėjo pateikiamas Elektroninėje parduotuvėje platinamų prekių užsakymas.

Prekių užsakymas

2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių Elektroninėje parduotuvėje, turi nurodyti šiuos duomenis: el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės.
2.2. Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Pirkėjo Paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir slaptažodį.
2.3. Pirkėjas turi teisę pateikti Užsakymą ir apsipirkti Elektroninėje parduotuvėje nesusikurdamas Paskyros, Užsakymo metu pateikiant Taisyklių 2.1 punkte pateiktą informaciją.
2.4. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti Paskyros duomenų (slaptažodžio) slaptumą ir jų neatskleidimą tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo Paskyros. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis ir Pirkėjo Paskyra.
2.5. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo Paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją.
2.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu Užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Elektroninėje parduotuvėje Užsakymą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo Užsakymas yra priimtas.

Šalių teisės ir pareigos

3.1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Elektronine parduotuve sąlygas ir pirkimo-pardavimo taisykles. Jos yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Elektroninėje parduotuvėje ir kitaip naudojasi Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
3.2. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių Užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui užsisakius prekių Elektroninėje parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
3.3. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Elektroninėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.4. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.
3.5. Pirkėjas, naudodamasis Elektroninės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
3.6. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
3.7. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios Užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
3.8. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
3.9. Jei Pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimus nurodytus šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti ar nutraukti galimybę Pirkėjui naudotis Elektronine parduotuve.
3.10. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir/ ar nevykdyti Sutarties bei grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir/ ar atidėti Sutarties vykdymą iki kol išnyks jos įvykdymą apsunkinančios aplinkybės, jeigu dėl techninių klaidų (kliūčių) ir/ ar trečiųjų asmenų veiksmų Pardavėjas protingomis ir jam prieinamomis priemonėmis neturi galimybės įvykdyti Sutarties.
3.11. Pardavėjas turi teisę, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų vartotojų apsaugos reikalavimų vienašališkai pratęsti Pardavėjo pareigų pagal Sutartį vykdymo terminus, kuomet dėl iš esmės pasikeitusių aplinkybių Pardavėjas neturi galimybės tinkamai vykdyti Sutarties. Pardavėjas tokiais atvejais įsipareigoja apie susidariusią situaciją informuoti Pirkėją ir ieškoti abi šalis tenkinančių Sutarties vykdymo būdų.
3.12. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

Teisė atsisakyti sutarties

4.1. Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis, turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas prekes atsisakydamas sudarytos Sutarties. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie Sutarties atsisakymą turi ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją jo elektroninio pašto adresu grazinimai@darval.lt, užpildydamas Sutarties atsisakymo formą. Pirkėjas privalo išsiųsti ir/ ar pristatyti Pardavėjui grąžinamas prekes per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo momento.
4.2. Pirkėjas praranda teisę atsisakyti Sutarties ir grąžinti Pardavėjui kokybiškas prekes, jei:
4.2.1. Praėjo numatytas prekių grąžinimo terminas.
4.2.3. Jei prekė po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.
4.2.4. Jei prekė nėra iš anksto pagaminta ir yra gaminama atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą (pavyzdžiui, pagal Pirkėjo nurodymus supjauta plokštė).
4.3. Grąžinamos kokybiškos prekės turi būti nenaudotos, nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos originalios etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), tvarkingoje originalioje ir nepakitusių savybių. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
4.4. Prekės Pardavėjui gali būti grąžinamos (perduodamos) paštu, per kurjerį arba toje parduotuvėje, kurioje prekės buvo atsiimtos pagal.
4.5. Pirkėjui atsisakius Sutarties, sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties atsisakymo gavimo ir (ar) prekių grąžinimo Pardavėjui dienos, pervedant pinigus į banko sąskaitą iš kurios buvo apmokėtas užsakymas.
4.6. Pirkėjui grąžinant kokybiškas prekes prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Taip pat Pardavėjas negrąžina Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.
4.7. Pirkėjams, kurie yra juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys – verslininkai, teisė nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų atsisakyti nuotolinės Sutarties nėra taikoma, tad šių Pirkėjų atžvilgiu kokybiškos ir Užsakymą atitinkančios prekės nėra gražinamos ir nėra keičiamos.

Asmens duomenų apsauga

5.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis Elektroninės parduotuvės administravimo, sutarties su Pirkėju sudarymo ir vykdymo, paslaugų teikimo tikslu tvarko Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekes atsiimsiančio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, pirkimų ir Užsakymų istoriją, IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikia, užklausų ir nusiskundimų istoriją, kitus asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikia lankydamasis Elektroninėje parduotuvėje.
5.2. Daugiau informacijos apie Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą galima rasti Pardavėjo Privatumo politikoje.

Baigiamosios nuostatos

6.1. Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui Užsakymo formoje jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
6.2. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.
6.3. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo.
6.4. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia el. paštu info@darval.lt.
6.5. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.7. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

Ginčų nagrinėjimo tvarka

7.1. Prašymą / skundą dėl mūsų elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 14 66, interneto svetainė www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.